Почетна Тиквешки Вински Пат Тиквешки регион

Тиквешки регион - Статистички податоци

Индекс на артикл
Тиквешки регион
Статистички податоци
Производство на грозје
Сите страници

 

Територија на Тиквешки регион: статистички податоци

Општини Популација Површина (км2) Бр. На населби
Кавадарци 38741 992,44 40
Неготино 19212 426,46 19
Росоман 4141 132,9 10
Демир Капија 4545 311,06 15
Тиквешки регион 66639 1862,86 84

Тиквешко виногорје

Тиквешко виногорје зафаќа површина погодна за одгледување на винова лоза во општините Градско,Кавадарци, Неготино и Демир Капија, како и дел од територијата на Општините Велес и Прилеп. Ова виногорје опфаќа рамнина и ридести терени помеѓу Велес на север и Демир Капија на југ. Под влијание на медитеранска клима од југ, континентални ветрови од север и планинска клима, се формира посебна модификација на медитеранска клима во виногорје кое е многу погодно за одгледување на грозје. Годишните врнежи се помеѓу 432 мм и 520 мм по квадратен метар, додека во лето често има периодични суши кога е потребно дополнително наводнување. Целото виногорје е покриено со систем за наводнување. Терените под лозја се ридести со благи падини од различни позиции погодни за одгледување на лозја. Плантажите под лозја се лоцирани на 110-150 метри надморска височина.

 

Карактеристики:


- просечна сума на активни температури за време на вегетација 4284ºЦ
- апсолутна максимална температура 44.8ºЦ
- апсолутна минимална температура -23.2ºЦ
- просечна темепратура на воздухот за период на вегетација 19.3ºЦ
- просечно доцните пролетни мразеви се случуваат до 23.03, рани есенски мразеви од 04.11
- просечни годишни врнежи 483 мм
- просечни врнежи во период на вегетацијата262 мм
- сума на сончеви часови во период на вегетација 1750.8