Home About Fondation Portfolio
Портфолио

Активности 2014

Вклучување во Вардарски плански регион за заеднички активности и можности за развој на регионот

Започнување на воспоставување на соработка со Општините од Вардарски плански регион

Учество во организацијата на Св.Трифун во Демир капија

Учество на меѓународната конференција за кластери во Текирдаг Турција

Продолжена соработката со Куќа кластера од Ниш Р.Србија

Учество на состаноците на кластерските здруженија во Министерство за економија

Припрема на проекти за 2015 г

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНА

на Фондацијата Тиквешки вински пат

МИСИЈА Економски развој на Тиквешкиот регион

ВИЗИЈА Високо профитабилни вински патишта Вината на Македонија препознатливи во светски рамки, Одржлив развој преку развиен туризам и земјоделие.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

  • Да прераснеме во Национална Фондација на винските патишта во Република Македонија
  • Да станеме лидер на винските патишта на Југоисточна Европа
  • Да воспоставиме стандарди и критериуми за функционирање на Винските патишта на Македонија
  • Да ја развиеме потребната инфраструктура за функционирање на Винските патишта
  • Промоција на винските патишта на странските пазари
  • Вмрежување во меѓународните мрежи на вински патишта

АКТИВНОСТИ

Воспоставена е соработка со ,,Академија Винског туризма,, Белград

Фондација Нушиќ - Белград

Асоцијација Градови на виното – Италија

Асоцијација Градови на виното – Португалија

Продолжена е соработката со новиот Директор на Совет на Европа – културни рути

Продолжена соработката со Итер витис Италија

 

Поддржувачи во 2015 година:

Министерство за економија на РМ

Виолета Јанкова – Основач

 

СОБРАНИЕ:

Општина Демир Капија

Виолета Јанкова

 

ОДБОР:

Зоран Николовски – министерство за економија

Јованка Ѓорѓеска-Кузмановска – министерство за култура

Алириза Елези – министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Весна Милкова – приватен сектор

Дане Јованов – приватен сектор

Габриела Ракичевиќ – Факултет за туризам Охрид

Претседател – Трајче Димитриев

Извршна канцеларија

Виолета Јанкова – Извршен директор

 

Изработил: Фондација ТВП

08.04.2015 година

 

Годишен извештај 2015

Биланс на состојба 2015

Завршна сметка 2015