Активности 2013

Подготовка и реализација на проектот Науката и праксата -пат кон успехот

Форум во Демир капија Науката и праксата -пат кон успехот

Подготовка и реализација на Проект за унапредување на артизан  производството на  ракија како прв чекор во нејзиното брендирање