Почетна Знаменитости и култура Споменици и археолошки наоѓалишта

Споменици и археолошки наоѓалишта

Индекс на артикл
Споменици и археолошки наоѓалишта
Неготино
Демир Капија
Сопот
Стоби
Село Курија
Преданија
Сите страници

КАВАДАРЦИ

 

Археолошки локалитет Кавадарци

Е у д а р и с т, овој археолошки локалитет се наоѓа на левата страна од магистралниот пат Кавадарци-Прилеп на околу 2 км. северно од с.Дреново.

 

Б е л г р а д, античка населба која се наоѓа на околу 5,5 км. источно од Кавадарци во лозовите плантажи “Белград“ на истоимената економска единица.

 

Позначајни цркви и манастири во општина Кавадарци:

Ц р к в а т а  Св. Д и м и т р и ј а во Кавадарци е изградена  во 1834 година по иницијатива на богатиот кавадаречки трговец Диме Велков, кој отишол дури во Цариград и од султанот добил “ферман“  со кој христијаните од Кавадарци се стекнале со право да изградат црква.

 

Ц р к в а т а Св. Б о г о р о д и ц а во Ваташа е изградена по иницијатива на Хаџи Коле , угледен и богат ваташки трговец и кираџија, кој со голем поткуп успеал да добие ферман од Солунскиот валија за изградба на црква во Ваташа. Црквата е изградена во 1817 година, а во изградбата учествувале 80 мајстори и помош од населението од с.Ваташа. Прв свештеник во новата црква бил поп Камче, син на Хаџи Коле. Црквата има форма на трикорабна базилика, долга е 23,14 м. а широка е 10,33 м.

 

П о л о ш к и  м а н а с т и р Св. Ѓ о р ѓ и, претставува еден од најзначајните културо-историски споменици во Македонија. Изграден е во 1340 година  и според летописот на цар Душан во него е погребан Драгушин, син на деспотот Алтимир и принцезата Марија, која е родена ќерка на бугарскиот цар Скилица. Според тоа овој манастир претставува гробна црква или мавзолеј.

 

М о к л и ш к и  м а н а с т и р  Св. Никола, на околу 5 км. југоисточно од с.Ваташа  се наоѓа манастирската црква посветена на Св. Никола. Изградена е во 1595 година од Никола и неговите синови од с.Тимјаник.

 

Б о ш а в с к и  м а н а с т и р, манастирот Св. Архангел Михаил и манстирските конаци биле подигнати во 1839 година, а црквата живописана во 1880 година.

 

С р е д н о в е к о в н а т а ( М а р к о в а) к у л а во Кавадарци, кулата се наоѓа во Кулевското маало. Се претпоставува дека е изградена во втората половина на 17 век од камен и малтер. Кулата е висока околу 20 метри, а дебелината на ѕидовите е еден метар.