Проекти

Тековни Проекти

Terra vino проект од програмата на CBC Ipa2 Македонија - Грција 2018-2020

10 нови туристички производи - самофинансирање во тек 2018-2020

Зачувување на традицијата и нејзината улога во развој на туризмот - се чека одобрување 2018-2020

 

 

 

Минати Проекти

 

Проекти
1.Создавање на првиот вински пат во Р.Македонија Тиквешки вински пат Ноември 2006
2.партнери во создавањето на туристички инфо центар во Неготино(Желкова
куќа),едукација на 100 лица од областа на туризмот,промотивен материјал за Неготино
2007-2009
3.Изградба на 244 м 2 простор за првиот Музеј на виното во Неготино и негова промоција
2008
4.Манифестации во чест на Св.Трифун 2007,2008,2009,2010,2011
5.Денови на традицијата
6.Манифестациите како можност за развој на туризмот
7.Вмрежување во Културен коридор ,,Итер Витис,, и мрежа на вински патишта на западна
Европа
8.Промоција на Тиквешијата пред новинари и туристички агенции
9.
Тековни активности
1.Изработка на веб страна,водич низ винските патишта,мапа на винскиот пат
2.Создавање на база на податоци за Тиквешкиот регион
3.Промоција на Винскиот пат
4.Изработка на правилници за винскиот пат
5.Развој на кластерите за храна вино и туризам

1. Создавање на првиот вински пат во Р.Македонија Тиквешки вински пат Ноември 2006


2. Партнери во создавањето на туристички инфо центар во Неготино(Желковакуќа),едукација на 100 лица од областа на туризмот, промотивен материјал за Неготино 2007-2009


3. Изградба на 244 м 2 простор за првиот Музеј на виното во Неготино и негова промоција 2008


4. Манифестации во чест на Св.Трифун 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014


5. Денови на традицијата


6. Манифестациите како можност за развој на туризмот


7.Вмрежување во Културен коридор ,,Итер Витис,, и мрежа на вински патишта на западна Европа


8. Промоција на Тиквешијата пред новинари и туристички агенции

9.Тренинг центар за туризам реновирање и опремување на објектот и изработка на курикулуми